• 1397/11/15-راه اندازی سامانه تغذیه دانشگاه
  • راه اندازی سامانه تغذیه دانشگاه
    سامانه تغذیه جدید دانشگاه از تاریخ 1397/11/15 راه اندازی گردید.
    نام کاربری دانشجویان برای ورود به سامانه شماره دانشجویی و پسورد عدد یک می باشد.